درباره ما

مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و …. اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس سردرگمی، اضطراب و افسردگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روان پویا ، با توجه به ضرورت های فوق فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر این مرکز با همکاری روانشناسان و مشاوران متخصص و مجرب در راستاي اين هدف در زمينه هاي تشخیصی، درمانی، خدمات زیر را ارائه می دهد:

مشاوره خانواده

فرآیندی پویا ، هدفدار و تخصصی که از طریق آن ، روابط متعادل و سالم بین اعضای خانواده برقرار می شود و آرامیش و آسایش اعضای خانواده تامیین می شود

مشاوره پیش از ازدواج

فرآیندی تخصصی برای شناخت خود و کسب مهارت های لازم برای شناخت رابطه و معیارهای منطبق با آن (خانواده ، افکار ، فرهنگ ، علایق و …)

مشاوره فردی

فرآیندی پویا هدف دار و تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع کننده با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش اقدام می کند

مراجع در طول این فرآیند به نکات ناشناخته شخصیت خود ، آگاهی می یابد و بر اثر تعامل در رابطه مشاوره ای به مشاور به جستجو راه حل برای مشکلاتش می پردازد

مشاوره روابط فرازناشویی (خیانت)

به روابطی اتلاق می شود که طی آن تعهدی دو طرفه بدون رضایت ، مشورت و آگاهی شریک رابطه  شکسته می شود در فرآیند مشاوره کمک می شود (هم شخص خیانت دیده و هم شخص خیانت کرده ) صادقانه به خود و روابط شان نظر بی افکنند و مهارت های (اعتماد سازی ، ارتباط با فرزندان و … ) لازم برای بیرون آمدن از این بحران را کسب کنند