دانلود اپلیکیشن اندروید روان پویا

پرسشنامه سلامت روان MHI-18

نتایج تحقیقات نشان داده است که از هر پنج بیماری که به پزشک عمومی یا پزشک مراقبت های اولیه (PCP) مراجعه می کنند، یک نفر دچار اختلالات روان رنجوری (اضطراب، افسردگی، وسواس و…) است و معمولا افراد درباره مشکلات عاطفی و روحی خود با پزشک عمومی صحبت نمی کنند. از این رو پزشکان در شناسایی، مدیریت و هدایت مراجعانی که علاوه بر بیماری های پزشکی از اختلال های روانشناختی نیز رنج می برند، نقشی تعیین کننده دارند. این مساله و نقش اساسی پزشکان در شناسایی چنین مراجعینی باعث شد تا در سال 1983 یک روانشناس و یک محقق با نام های ویت و ویر (Veit & ware)  سیاهه مقیاس سلامت روان را با 36 سوال در اختیار پزشکان قرار دهند تا بدین ترتیب شناخت، پیشگیری و کمک به مراجعین تسریع شود.این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس اضطراب، افسردگی، کنترل رفتار و عاطفه مثبت است. در کشور ایران این سیاهه در سال 1388 توسط دکتر محمد علی بشارت، استاد وقت دانشگاه تهران به لحاظ پایایی و روایی بررسی شد و تحت 28 سوال در اختیار مراکز درمانی پزشکی قرار گرفت. در مطلب پیش رو برای سهولت تشخیص خوانندگان این پرسشنامه، از نسخه 18 سوالی (بهجتی و همکاران، 1390) استفاده شده تا “صرفا به عنوان یک تست خانگی” بتواند به خوانندگان این مطلب کمک کند تا اگر نیاز است سریع تر از خدمات و کمک های روان درمانی بهرمند شوند.

** نویسنده و گردآورنده این مطلب توصیه می کند که به هیچ عنوان از این تست برای شناسایی و برچسب زدن به اطرافیان خود استفاده نکنید زیراکه تشخیص قطعی را به هیچ عنوان نمی توان به یک یا چند مورد سوال محدود کرد. **

 پرسشنامه حاضر مقدمه ای برای آگاهی شما درباره وضعیت سلامت روانتان است.

پرسشنامه سلامت روان MHI-18

پرسشنامه سلامت روان MHI-18

نتایج تحقیقات نشان داده است که از هر پنج بیماری که به پزشک عمومی یا پزشک مراقبت های اولیه (PCP) مراجعه می کنند، یک نفر دچار اختلالات روان رنجوری (اضطراب، افسردگی، وسواس و…) است و معمولا افراد درباره مشکلات عاطفی و روحی خود با پزشک عمومی صحبت نمی کنند. از این رو پزشکان در شناسایی، مدیریت و هدایت مراجعانی که علاوه بر بیماری های پزشکی از اختلال های روانشناختی نیز رنج می برند، نقشی تعیین کننده دارند. این مساله و نقش اساسی پزشکان در شناسایی چنین مراجعینی باعث شد تا در سال 1983 یک روانشناس و یک محقق با نام های ویت و ویر (Veit & ware)  سیاهه مقیاس سلامت روان را با 36 سوال در اختیار پزشکان قرار دهند تا بدین ترتیب شناخت، پیشگیری و کمک به مراجعین تسریع شود.این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس اضطراب، افسردگی، کنترل رفتار و عاطفه مثبت است. در کشور ایران این سیاهه در سال 1388 توسط دکتر محمد علی بشارت، استاد وقت دانشگاه تهران به لحاظ پایایی و روایی بررسی شد و تحت 28 سوال در اختیار مراکز درمانی پزشکی قرار گرفت. در مطلب پیش رو برای سهولت تشخیص خوانندگان این پرسشنامه، از نسخه 18 سوالی (بهجتی و همکاران، 1390) استفاده شده تا “صرفا به عنوان یک تست خانگی” بتواند به خوانندگان این مطلب کمک کند تا اگر نیاز است سریع تر از خدمات و کمک های روان درمانی بهرمند شوند.

** نویسنده و گردآورنده این مطلب توصیه می کند که به هیچ عنوان از این تست برای شناسایی و برچسب زدن به اطرافیان خود استفاده نکنید زیراکه تشخیص قطعی را به هیچ عنوان نمی توان به یک یا چند مورد سوال محدود کرد. **

 پرسشنامه حاضر مقدمه ای برای آکاهی شما درباره وضعیت سلامت روانتان است.